kashkha.ae

Whois

Domain Name:           kashkha.ae
Registrar ID:          Etisalat
Registrar Name:         Etisalat
Status:             ok

Registrant Contact ID:      R051833
Registrant Contact Name:     KASHKHA PLAZA L.L.C
Registrant Contact Email:    Visit whois.aeda.ae for Web based WhoIs
Registrant Contact Organisation: Kashkha

Tech Contact ID:         C061065
Tech Contact Name:        Radz de Jesus
Tech Contact Email:       Visit whois.aeda.ae for Web based WhoIs
Tech Contact Organisation:    Radz de Jesus

Name Server:           ns1.webhostinghub.com
Name Server:           ns2.webhostinghub.com

Related sites: