ubytovani.cz

ubytovani.cz - Ubytovani

Hoster: Seznam.cz

visit site


Whois

domain:    ubytovani.cz
registrant:  SB:SEZNAM-CZ-AS
admin-c:   SEZNAM-CZ-AS-TECH
nsset:    SEZNAM-NAMESERVERS
keyset:    SEZNAM-CZ-AS-ECDSA
registrar:  REG-IGNUM
registered:  22.06.1998 02:00:00
changed:   25.04.2018 15:27:14
expire:    13.10.2018

contact:   SB:SEZNAM-CZ-AS
org:     Seznam.cz, a.s.
name:     Seznam.cz, a.s.
address:   Radlická 3294/10
address:   Praha 5
address:   15000
address:   CZ
registrar:  REG-IGNUM
created:   10.08.2001 22:13:00
changed:   15.05.2018 21:32:00

contact:   SEZNAM-CZ-AS-TECH
org:     Seznam.cz, a.s.
name:     Vlastimil Pečínka
address:   Radlická 3294/10
address:   Praha 5
address:   150 00
address:   CZ
registrar:  REG-IGNUM
created:   27.02.2017 13:51:01
changed:   15.05.2018 21:32:00

nsset:    SEZNAM-NAMESERVERS
nserver:   ans.seznam.cz (77.75.74.80, 2a02:598:3333::3)
nserver:   ams.seznam.cz (77.75.75.230, 2a02:598:4444::4)
tech-c:    SB:SEZNAM-CZ-AS
registrar:  REG-IGNUM
created:   18.10.2007 18:01:01
changed:   11.12.2014 11:08:04

keyset:    SEZNAM-CZ-AS-ECDSA
dnskey:    257 3 13 +qiXHs6rSZgd2hCEut/9gKAbGHgNKE686hhiP6wUZqyXJKsV5Sm4mqXoM5zwxBdPl7Qi4cpKEj5pQdN1KwoAlg==
tech-c:    SB:SEZNAM-CZ-AS
registrar:  REG-IGNUM
created:   27.03.2018 17:36:55


Related sites: