vasevanoce.cz

Whois

domain:    vasevanoce.cz
registrant:  FORPSI-TKY-S292428
nsset:    FORPSI
keyset:    FORPSI-KS-RHR62NO1
registrar:  REG-INTERNET-CZ
registered:  29.09.2008 05:22:03
changed:   25.12.2011 09:35:45
expire:    29.09.2017

contact:   FORPSI-TKY-S292428
name:     Antonín Prantl
address:   Kotíkovská 75
address:   Plzeň
address:   32300
address:   CZ
registrar:  REG-INTERNET-CZ
created:   15.09.2008 11:00:59

nsset:    FORPSI
nserver:   ns.forpsi.net 
nserver:   ns.forpsi.cz (81.2.209.185, 2001:15e8:201:1::d1b9)
nserver:   ns.forpsi.it 
tech-c:    FORPSI
registrar:  REG-INTERNET-CZ
created:   01.10.2007 10:19:47
changed:   05.01.2016 11:50:14

contact:   FORPSI
org:     INTERNET CZ, a.s.
name:     Stefano Cecconi
address:   Ktiš 2
address:   Ktiš
address:   38403
address:   CZ
fax-no:    +420.383835354
registrar:  REG-INTERNET-CZ
created:   04.08.2008 14:42:08
changed:   06.06.2011 13:55:12

keyset:    FORPSI-KS-RHR62NO1
dnskey:    257 3 5 AwEAAdFxRpJ6iYg86VyiVVuAl0/Hfy+3yb7OL4vUe5+Q/6z//qH60KP5fujkfbiY2mDDZw/DPRj1U6e3G0vr7Mf/zk82mAVpo7+xWn/h07EH1/ZJCQoQpKGxaHT1CCoXG34Q4VW384+PmlNrG9ftD7hy3L4Vx3k65Zo0y/3xWSCQsyILF5aC5SAwWE2cKnnpHaGJrpbwBh6s1NRkBGGYdkEfTmeGmwqc69chYVRmbpvXfR5gLuiO7KDVmopgesSMFsivriKT53WAZdIrnRZq/6Jq9vzlQK9hy6emwyeuQrwfmvSix5Hc6DKYbl/54hIMHd2O0MdTZxpMk9Wfqd4k91hpL+E=
tech-c:    FORPSI-KEYSET
registrar:  REG-INTERNET-CZ
created:   25.12.2011 09:35:44
changed:   26.12.2014 01:47:45

contact:   FORPSI-KEYSET
org:     INTERNET CZ, a.s.
name:     Stefano Cecconi
address:   Ktiš 2
address:   Ktiš
address:   38403
address:   CZ
phone:    +420.383835353
fax-no:    +420.383835354
e-mail:    domain@forpsi.com
registrar:  REG-INTERNET-CZ
created:   12.12.2011 11:16:39


Related sites: